Algemene voorwaarden

Artikel 1. Inleidende bepalingen

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 Verhuurder: A.J. van Weert en J. Korfage, Pesserstraat 24, 7901 LC Hoogeveen
 Huurovereenkomst: De huurovereenkomst waarbij de verhuurder zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door verhuurder aangeboden verblijf in het vakantie-appartement Logement Hartsuiker, Pesserstraat 24, 7901 LC Hoogeveen
 Huurder: De wederpartij van de verhuurder zoals in de huurovereenkomst is vermeld.

Bepalingen voor overeenkomst en voorwaarden
a. De verhuur is uitsluitend bestemd voor vakantieverblijf, zonder pension, inclusief inventaris te betrekken door hoogstens 2 personen.
b. In het gehuurde zijn huisdieren niet toegestaan.
c. Het is huurder niet toegestaan het gehuurde geheel of gedeeltelijk aan anderen (onder) te verhuren of in gebruik te geven.
d. Huurder is verplicht het gehuurde naar behoren te gebruiken en het in goede staat, netjes en opgeruimd weer achter te laten. Grote schoonmaakkosten zijn niet in de huurprijs inbegrepen.
e. De huurder dient gedurende de huur in het bezit te zijn van een geldig paspoort of toeristenkaart.
f. De bedragen in deze voorwaarden vermeld zijn, voor zover van toepassing, inclusief btw.

Artikel 2. Totstandkoming en Inhoud overeenkomst
Het aanbod van de verhuurder is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aanvaarding te geschieden.

De huurder zal de gegevens van hem-/haarzelf en een eventuele andere huurder, die nodig zijn voor het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering ervan, aan de verhuurder geven.

Degene die namens of ten behoeve van een ander de overeenkomst aangaat, is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit die overeenkomst voortvloeien. De andere huurder is voor zijn/haar eigen deel aansprakelijk.

Artikel 3. Betaling en ontvangst sleutel
Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient de volledige huursom en de borg van
100 euro te worden voldaan. Pas nadat het totale bedrag is overgemaakt op het rekeningnummer van de verhuurder, is de huurovereenkomst geldig. Zie ook artikel 4.

De sleutel van het vakantie-appartement geeft de verhuurder in bruikleen aan de huurder. De sleutel blijft eigendom van de verhuurder. Bij verlies, diefstal of enige andere wijze van verloren gaan van de sleutel is de huurder een onherroepelijk bedrag verschuldigd van 15 euro. Huurder is nimmer gerechtigd de sleutel onder zich te houden of te dupliceren om welke reden dan ook. Mocht hij dat toch doen, dan is hij een boete verschuldigd van 100 euro, los van de werkelijke kosten.

Artikel 4. Huursom
Na tijdige betaling van de gehele huur zal de huursom niet wijzigen.
Huurder betaalt vooraf een waarborgsom van 100 euro. Dit bedrag wordt aan het einde van de huurperiode terugbetaald, onder aftrek van wat de huurder nog aan verhuurder verschuldigd is.

Artikel 5. Wijzigingen door de huurder
Na totstandkoming van de overeenkomst kan de huurder een verzoek indienen om die te wijzigen. Tot 4 weken voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en door de verhuurder worden bevestigd. Hiervoor geldt de voorwaarde dat de huurder de gewijzigde huursom conform de regeling van artikel 3 en onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. De huurder kan zich niet laten vervangen door een ander.

Artikel 6. Annulering door de huurder
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, zijn voor huurder annuleringskosten verschuldigd:
- bij annulering tot 10 weken voor de dag van aankomst: 50% van de huursom
- bij annulering vanaf 10 weken tot 4 weken voor de dag van aankomst: 75% van de huursom
- bij annulering vanaf 4 weken tot de dag van aankomst: 100% van de huursom
- bij annulering op de dag van aankomst of later: de gehele huursom.

Artikel 7. Wijzigingen in overeenkomst
De verhuurder heeft het recht de verhuur op een of meer wezenlijke punten te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden. Hieronder worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van de verhuurder aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden verlangd.

Indien de oorzaak van de wijziging aan de huurder kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende huurkosten voor rekening van de huurder.

De verhuurder mag de overeenkomst ook op een niet wezenlijk punt wijzigen wegens gewichtige, de huurder onverwijld meegedeelde omstandigheden. In dat geval kan de huurder de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en overmacht
Onverminderd het bepaalde in de artikelen 7 en 9 is de verhuurder verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de huurder op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de in dit artikel bedoelde verwachtingen, is de huurder verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de verhuurder. Zie ook artikel 12.

Indien de huur niet verloopt overeenkomstig de bedoelde verwachtingen, is de verhuurder verplicht eventuele gedeeltelijke huurkosten te vergoeden, tenzij de tekortkoming in de nakoming niet aan hem is toe te rekenen. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Huurder en medehuurder zijn op eigen verantwoordelijkheid in en rondom de vakantiewoning. De verhuurder is niet aansprakelijk voor (letsel)schade in welke vorm dan ook. Indien de verhuurder jegens de huurder aansprakelijk is voor derving van huurgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de huursom. Verhuurder aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van de verhuurder beperkt tot ten hoogste driemaal de huursom, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de verhuurder.

Artikel 9. Verplichtingen van de huurder
De huurders zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van de verhuurder ter bevordering van een goede uitvoering van de huur. Huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde, inclusief de schade aan of verlies van (een deel van) de inventaris, veroorzaakt tijdens de huurperiode, tenzij huurder aannemelijk kan maken dat de schade niet aan hem/haar of de medehuurder kan worden toegerekend. Op het schadebedrag wordt in mindering gebracht het bedrag dat krachtens enige verzekering wordt uitgekeerd.

De huurder die hinder of last oplevert, kan door de verhuurder van (voortzetting van) de huur worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de huurder, als de gevolgen van hinder of last hem/haar kunnen worden toegerekend.

Het is niet toegestaan:
- te roken binnenshuis
- aanpassingen te doen aan de centrale verwarming en/of de verwarmingsketel
- overlast te veroorzaken in de straat en/of bij buren

Huurder is aansprakelijk en zonder gerechtelijke tussenkomst verschuldigd alle boetes/kosten/schade als gevolg hiervan, die verhuurder lijdt of van het niet nakomen van de aanwijzingen van de verhuurder.

Artikel 10. Kosten herstel
Indien zich gebreken voordoen, dient de huurder hiervan direct kennis te geven aan verhuurder en de instructies zo veel mogelijk op te volgen. Indien verhuurder of tussenpersoon goedkeuring daartoe heeft gegeven, betaalt de verhuurder de in dit verband gemaakte kosten tegen overlegging van gespecificeerde rekeningen aan de huurder terug.

Artikel 11. Rente en incassokosten
De huurder is gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 15% van het gevorderde met een minimum van 100 euro, tenzij dit bedrag, de incassowerkzaamheden in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 12. Tekortkoming en klachten
Een geconstateerde tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst dient zo spoedig mogelijk te worden gemeld bij de verhuurder of tussenpersoon zodat deze een passende oplossing kan treffen.
Indien de tekortkoming niet binnen redelijke termijn wordt opgelost en afbreuk doet aan de kwaliteit van de huur, dient deze tijdens het verblijf te worden gemeld bij de verhuurder. Als de tekortkoming ook dan nog niet tot tevredenheid is opgelost en aanleiding geeft tot een klacht, dient de huurder deze binnen twee weken na de huurperiode bij de verhuurder te deponeren.

Artikel 13. Geschillen
Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing. Partijen komen overeen dat een eventueel geschil wordt voorgelegd aan de in Nederland bevoegde rechter.
Geschillen naar aanleiding van de overeenkomst kunnen ook worden voorgelegd aan de ANWB, gevestigd in Den Haag, als de verzoekende partij lid daarvan is.
Aan behandeling door de ANWB kunnen kosten verbonden zijn.